1-ethyl-3-methylimidazolium hydrogensulfate – Alfa Chemistry